• MADDELER

  T.C.

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ 

   

  AMAÇ  Madde 1 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, yerel gündem 21 faaliyetleri yapmak.

              “Yurtta ve Cihanda Sulh” ilkesinden hareketle, iç barışa hizmet etmek, evrensel barışa katkıda bulunmak ve korumak, kültürler arası yakınlaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak, katılımcılığı arttırmak.

              Gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek ve söz sahibi olmalarını amaçlamaktır.

   

  KAPSAM


  Madde 2- Bu yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, oluşumunu ve faaliyetlerini kapsar.

   

  DAYANAK 

   

  Madde 3-  Bu yönetmeliğin yasal dayanakları;

  a) T.C. Anayasası;

  Madde 58/2  “ ... Gençleri, alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk,

  kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak.”

  b)  ILO Sözleşmesi,

  c) 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/v 

   ‘’........ gençlere ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek....’’ ve 07/12/2004 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a ‘’Belediye Mahalli Müşterek nitelikte olmak şartı ile; “... Gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, ...hizmetlerini yapar.’’ maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  TANIMLAR   Madde 4-  Bu yönetmelikte geçen;

  a) Belediye; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

  b) Gençlik Meclisi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni,

  c) Genel Kurul; Gençlik Meclisi üyelerinin tamamını,

  d) Başkanlık Divanı; Genel Kurulun üyeleri arasından seçtiği, Gençlik Meclisi’ni sevk ve idare eden Gençlik Meclisi organını,

  e) Komisyon; Genel Kurulun kendi üyelerinden seçtiği ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi Komisyonları’nı ifade eder.

   

  KURULUŞ   Madde 5- Gençlik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 19.05.2005 tarihinde kurulmuştur. Kurulan bu ilk meclis üyeleri iki yıl görevde kalırlar. Görev sürelerinin bitiminde meclis yenilenir.  

    

  GENÇLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU VE ÜYE SAYISI   Madde 6- Gençlik Meclisi 16-25 yaşları arasındaki,

   

  a) İlçe belediyelerinin temsilcilerinden meclis üye tam sayısının % 40’ını geçmemek üzere

  b) İstanbul’daki üniversitelerin temsilcilerinden meclis üye tam sayısının % 40’ını geçmemek üzere

  c) Genç sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden meclis üye tam sayısının

  % 20’sini geçmemek üzere

  d) Siyasi parti temsilcilerinden meclis üye tam sayısının % 10’unu geçmemek üzere seçilen temsilcilerden oluşur.

  Gençlik Meclisi üye tam sayısı, İBB Meclisi üye tam sayısı kadardır.

  Her kuruluş, temsilcilerini Gençlik Meclisi’ne bildirir.

  Mahalle Meclisi olan yerlerde meclis kararı ile temsilci isimleri bildirilebilir. Mahalle

  Meclisleri’nin olmadığı yerlerde ise Mahalle Muhtarı’nın onayı ile belirlenen temsilciler

  Gençlik Meclisleri’nde yer alabilirler.

  Seçilen ve onaylanan üyelerin Genel Kurul’da temsilci olarak yer alabilmeleri için, söz konusu üyelerin, kurum ve kuruluşları tarafından seçilmiş olduklarını belirten yazılı bir kararın olması gerekmektedir.

  Gençlik Meclisi kurumsal temsiliyetin yanı sıra bireysel katılıma da açıktır.

   

  BAŞKANLIK DİVANI   Madde 7- Gençlik Meclisi; oluşumuna müteakip ilk toplantısında, başkan adaylarının listelerinin oylanmasıyla; 1 Meclis Başkanı, 2 Meclis Başkan Vekili ve 7 Divanı Üyesi’nden oluşan 10 kişilik Başkanlık Divanı’nı seçer.

              Gençlik Meclisi’nde Başkan, 1.ve 2. Başkan Vekili ve Divan Üyelerinin seçimi açık oylama ile yapılır.

              İstifa veya herhangi bir nedenden ötürü başkanlık divanı üyeliğinden ayrılma halinde; Başkanlık Divanı tarafından meclis üyeleri arasından belirlenen divan üyesi adayı/adayları Genel Kurul’da yapılan oylama ile yeni divan üyesi olarak seçilebilir.

   

  KOMİSYONLAR


              Madde 8-  Gençlik Meclisi, her seçim dönemi Başkanlık Divanı seçimini müteakiben çeşitli konularda her biri en az 10 kişiden oluşan komisyonları seçer.

              Komisyonlara, Gençlik Meclisi üyelerinin talepleri ve tercihleri göz önüne alınarak, Başkanlık Divanı tarafından, üye seçimi yapılır.

   

  Bu komisyonlar veya daha sonra Gençlik Meclisi’nin önerisi ile kurulan komisyonların çalışma alanları ve yetkileri Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

   

  • Divanın teklifi ve genel kurulun kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir. Yeni komisyonlar oluşturulabilir.
  • Komisyonlar kendi üyeleri arasından Başkanlık Divanı gözetiminde, Komisyon Başkanı ve Raportör seçerler.
  • Komisyon toplantılarına katılma oranının takibi için yoklama çizelgesi izlenerek 3 (üç) toplantıya mazeretsiz katılmayanların komisyon üyelikleri düşer.
  • Komisyon toplantıları komisyon başkanının veya başkan vekilinin idaresinde yapılır.
  • Başkanlık Divanının gerekli gördüğü durumlarda Divan Üyeleri komisyon toplantılarına iştirak ederler.
  • Komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları araştırma ve çalışmaları, aldıkları kararları,  rapor halinde değerlendirilmek üzere icra organı olan Başkanlık Divan talep ettiği takdirde, Başkanlık Divanı’na sunarlar.

   

   

  ÜYELİK ŞARTLARI   Madde 9- Gençlik Meclisi üyeleri, İstanbul’da ikamet eden, 16-25 yaş arasındaki gençler arasından, başvuru formunu doldurarak başvuru yapanlardan, İBB başkanlık makamı tarafından uygun görülenlerin kabul edilmesiyle seçilirler.

   

                    Üyelikleri kabul edilen kişilerin aşağıdaki evrakları Gençlik Meclisi sekretaryasına iletmeleri gerekmektedir.

   

  a) Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci kimliği fotokopisi,

  b) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

   

  MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ   Madde 10-

  10-1- Toplantılara katılma oranının takibi için yoklama çizelgesi izlenerek, bir dönem içinde sekiz (8) toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer.

  10-2- Genel ahlaka ve yasalara aykırı, Meclis üyeliğine yakışmayacak her türlü eylem ve davranışta bulunanların üyeliği komisyon başkanının teklifi ve Başkanlık Divanı’nın kararı ile düşer.

  10-3- Aynı zamanda istifa ile de meclis üyeliğinin sona ermesi mümkündür. Bu durumun gerçekleşmesi için istifa dilekçesinin başkanlık divanına sunulması, bu dilekçenin de başkanlık divanı tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

   

  GENÇLİK MECLİSİNİN SÜRESİ   Madde 11-  Gençlik Meclisi her iki yılda bir yeniden oluşturulur. Bir yıl içinde en fazla altı (6) toplantı yapılır. Bunların dışında Başkanlık Divanı olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırma yetkisine haizdir. Toplantı yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’dir.

   

  GENÇLİK MECLİSİNİN KARARLARI   Madde 12- Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyet ve etkinliğin gerçekleşmesi ve ayrıca iç işleyişin devamı için kararlar alır. Alınan bu kararlar başkanlık divanı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine öneri mahiyetinde sunulur.           

   

  GENÇLİK MECLİSİ ÜYE KARTI              Madde 13-  Gençlik Meclisi üyelerine, üye olduklarını belirten üye kartı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanarak verilecektir. Üyeliğin düşmesi veya istifa halinde bu kartın meclis sekreteryasına teslimi gerekmektedir.

   

  GENÇLİK MECLİSİ BÜTÇESİ  Madde 14-  Gençlik Meclisi toplantı ve çalışmalarında, sekretarya ve idari işlemler Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülür. Gençlik Meclisi’nin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültürel, spor, eğitim vb. etkinlik ve faaliyetleri için gerekli maddi destek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bütçesinden ayrılan ödenekten karşılanacaktır.

   

  GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ  Madde 15- 

  a) Milli Egemenlik ilkelerine, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, insanın

  inancına, haysiyet ve şerefine değer veren, demokratik hukuk düzeninin gelişmesi için çalışmak.

  b) Sosyal, ekonomik, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için gayret etmek ve

  genç kitlenin bu konu üzerinde yoğunlaşmaları için çalışmak.

  c) Gençliğin sosyal hayatta rol ve söz sahibi olması için gayret

  göstermek.

  d) Tarihine, kültürüne,bilime,sanata, insan haklarına ve çevreye sahip çıkmak.

  e) Amacı ve yapılanmasına uygun olarak toplantılar, konferanslar, açık oturumlar,

  seminerler, paneller ve sempozyumlar tertip etmek.

  f) Gençliğin sorunlarını araştırarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıklı sevgi

  ve saygıyı kuvvetlendirmek bu amaçla özellikle eğitim – öğrenim gören gençlerin sorunlarına çözüm aramak ve yardımcı olmak.

  g) İstanbul il sınırları içinde geziler ve etkinlikler tertip ederek gençlerin, yaşlıların, kimsesizlerin ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin sorunlarını dinleyerek Gençlik Meclisi’nde değerlendirip çözüm aramak.

  h) Komisyonların onayı alınarak, etütler yapmak, broşür, bülten, dergi, gazete

  yayınlayarak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek.

  i) Avrupa Birliği sürecinde; başta yabancı ülkelerdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kardeş şehirler olmak üzere Gençlik Kuruluşları ile ilişkiler kurmak karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, toplantılar ve geziler düzenlemek .

  j) Çevre bilincini geliştirmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik tüm hizmetlerinden gençlerin en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışmalar yapmak.

  k) Yerel Gündem 21 çerçevesinde faaliyetler yapmak.

  l) Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.

  m) Meclis içi gelişimi ve eğitimi sağlamak açısından yurtdışında faaliyet gösteren gençlik meclisleri ve gençlere yönelik diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

   

  DİĞER HÜKÜMLER 

   

  Madde 16- Meclis görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Katılımcılar, misafirler için ayrılmış bölümde oturup görüşmeleri dinleyebilir. Ancak Başkanlık Divanınca gerek görülürse basına ve izleyicilere kapalı oturumlar da yapılabilir.

   

  Gençlik Meclisi’nin Genel Kurul toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının ½’sinden aşağı olamaz.

   

  Madde 17- Meclis Genel Kurulu’nda alınan kararlar oy çokluğu ile alınır. Sonuç (kabul veya reddi) olarak üyelere duyurulur.

   

   Madde 18- Genel kurul toplantı tarihleri Başkanlık Divanı tarafından belirlenir. Makul bir süre öncesinden Meclis üyelerine duyurulur. Toplantı Gündemi yazılı ve sözlü olarak Meclis üyelerine takdim edilir. Gündem dışı önerilere Başkanlık Divanınca öncelik tanınabilir. Ve bu önerileri gündeme alınması oylanır. Genel Kurul toplantılarını Başkanlık Divanı adına Meclis Başkanı yönetir.

   

   Meclis Genel Kurulu’nda söz söylerken esas konu dışına çıkmak, bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğinde veya özel durumu hakkında hakaret niteliği taşıyan ya da büyük üzüntü yaratacak söz sarf etmek ve Meclis düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi takdirde Başkanlık Divanı tarafından ihtar edilir, iki kez ihtar alan üye tutumunda devam ederse Başkan tarafından Meclis salonunu terk etmeye davet edilir ve çıkartılır.

   

   

              Madde 19-  Toplantı tutanakları Meclis tarafından seçilen Divan Üyeleri tarafından tutulur.

   

   

  MECLİSİN FESHİ

   

              Madde 20- Meclisin amacına yönelik faaliyetlerde bulunamayacağı tespit olunduğu takdirde Gençlik Meclisi Başkanı’nın teklifi ve toplantıya katılanların 3/5’ünün kabulü ile faaliyetler sona erdirilir. Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile feshedilir.

   

  YÜRÜRLÜK

   

              Madde 21-  Bu yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

   

   YÜRÜTME

   

              Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütür.